Phím tắt trong zeplin
Phím tắt trong zeplin

Phím tắt trong zeplin

Các phím tắt thường sử dụng trong zeplin thiết kế, bạn là chuyên gia thiết kế phần mềm và ứng dụng thường sử dụng zeplin thì đây là các tech tips để sử dụng các phím tắt trong zepin bạn có thể sử dụng và tham khảo bên dưới.

Đây là danh sách các phím tắt thường sử dụng trong zeplin và các designer chuyên nghiệp sử dụng để thao tác thiết kế nhanh hơn 

 

Windows

Dẫn đường
Chuyển đến màn hình Alt J
Đi đến bảng điều khiển Alt D
Đi tới Styleguide Alt S
Dự án
Tìm kiếm Ctrl F
bảng điều khiển
Tìm kiếm Ctrl F
Thay đổi thứ tự màn hình Nhấp và kéo màn hình
Tiết diện
Thay đổi thứ tự của các phần Nhấp và kéo phần
Màn hình
Phóng to Alt +
Thu nhỏ Alt -
Kích thước thực sự Alt 0
Di chuyển canvas Không gian kéo
Màn hình bật ra Alt O
Màn hình tiếp theo
Màn hình trước
Hiển thị khoảng cách theo tỷ lệ phần trăm Alt khi di chuột
Quản lý thẻ Alt T
Thêm ghi chú Ctrl Click

 

Macbook : 

Dashboard: ⌥ + A \ Alt + A
Styleguide: ⌥ + S \ Alt + S

Jump to Next Screen: → 
Jump to Previous Screen: ← 
Jump to Screen: ⌥ + J \ Alt + J

Zoom In: ⌥ + + \ Alt + +
Zoom Out: ⌥ + -  \ Alt + -
Actual Size: ⌥ + 0 \ Alt + 0

Pan screen: Space
Manage tags: ⌥ + T \ Alt + T
Search screen: ⌘ + F \ Ctrl + F

Clip screen thumbnails: ⌃ + ⌥ + T \ Ctrl + Alt + T

Show/hide screen grid: ⌥ + G \ Alt + G

Navigate between list items (e.g. versions of a screens): ↑ and ↓

Expand sections: Ctrl + Alt + ↓
Collapse sections: Ctrl + Alt + ↑

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AVWBZuc_Miw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>